Ta strona używa plików cookie!
close

Praktyki studenckie i staże

Data dodania: 30 listopada 2015 r.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH

W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

 

 

1. Wymagane dokumenty:

> Imienne skierowanie na praktykę wydane przez Uczelnię,

> projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki,

> wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej,

> program praktyk,

> kserokopia dowodu osobistego,

> kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

> oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

 

 

2. Termin i miejsce składania dokumentów

Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, zainteresowana osoba składa komplet dokumentów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach ul. Legnicka 15 lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach ul. Legnicka 15 59-100 Polkowice

 

3. Warunki rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich

1. złożenie wniosku o odbycie praktyki  studenckiej wraz z kompletem  pozostałych dokumentów z zachowaniem wymaganego terminu;

2. zakres zadań komórki organizacyjnej KPP w Polkowicach powinien pozwalać na zrealizowanie praktyki zgodnie z jej programem;

3. w zależności od aktualnych możliwości komórki organizacyjnej KPP w Polkowicach, termin odbycia praktyki przez studenta może zostać zmieniony;

4. liczba miejsc odbywania praktyk podyktowana jest aktualnymi możliwości organizacyjnymi KPP w Polkowicach, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę;

5. wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn;

6. wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty wpływu;

7. pozytywne rozpatrzenie wniosku na odbycie praktyki studenckiej daje podstawę do zawarcia umowy/porozumienia pomiędzy reprezentującym Uczelnię a Komendantem Powiatowym Policji w Polkowicach;

8. informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej przekazywana jest zainteresowanej osobie drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie.

 

4. Pozostałe informacje

1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko dokumenty oraz informacje jawne;

2. po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię;

3. praktyki studenckie realizowane są w KPP w Polkowicach nieodpłatne. KPP w Polkowicach nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w trakcie praktyk, jak również nie ponosi kosztów leczenia studenta.

 

 

Studentów i uczelnie zachęcamy również do zapoznania się z wykazem urzędów i jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

 

 

Załączniki

 

1. Wzór oświadczenia

2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej