Ta strona używa plików cookie!
close

Zamówienia do 30 000 euro

PU-2380-237-029-070/T/2018/MA

Wykonywanie usług w zakresie przeglądów, dezynfekcji oraz naprawy klimatyzacji samochodowych pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego

50730000-1

2018-12-13

2018-12-20 11:00

PU-2380-227-030-069/T/2018/ESz

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna, naprawy bieżące i naprawy główne silników motocykli służbowych garnizonu dolnośląskiego z podziałem na 2 części

50115000-4 -Usługi w zakresie napraw i konserwacji motocykli

2018-12-10

2018-12-18 11:00

PU-2380-225-060-068/TI/2018/IR

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń stanowiących elementy systemu monitoringu wizyjnego CCTV, numer sprawy PU-2380-225-060-068/TI/2018/IR

32323500-8

2018-11-28

2018-12-06 11:00

Pu-2380-205-057-064/C/2018/AB

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), wynosząca dla zamówienia podstawowego 425428,00 kWh, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych; oznaczenie sprawy: Pu-2380-205-057-064/C/2018/AB. 3.2. Przedmiotem zamówienia obejmuje kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), to jest dostawę wraz z usługą przesyłu, za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Gaz wysokometanowy (grupa E) powinien być dostarczany całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych wskazanych w Wykazie punktów poboru (załącznik nr 5 do Zaproszenia), którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego, z siecią gazową operatora systemu. 3.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego – dostawy i przesył gazu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw

09121000-7 – gaz ziemny; ; 65210000-8 – przesył paliwa gazowego ;

2018-11-22

2018-12-03 11:00

PU-2380-218-059-067/TI/2018

Przedmiotem postępowania jest dostawa radiotelefonów przewoźnych VHF standardu ETSI DMR w ilości 45 szt

32236000-6

2018-11-21

2018-11-29 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14