Ta strona używa plików cookie!
close

Podstawy prawne/przepisy prawne

Data dodania: 27 listopada 2015 r.

STATUS PRAWNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI:

 

Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu polkowickiego i wykonuje zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

 

- wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

 - wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

 

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji po zasięgnięciu opinii starosty. 

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. 

Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji. 

 

Szczegółowo te kwestie reguluje zamieszczone poniżej Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013r. z późn. zm.).


1. Ustawa o Policji

2Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.