Ta strona używa plików cookie!
close

Praktyki i staże

Data dodania: 26 listopada 2015 r.
Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach (III piętro, pokój 305)
59-100, Polkowice, ul. Legnicka 15,
Tel. 76-84-63-389 lub 76-84-63-386

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

1. Wymagane dokumenty:
 • imienne skierowanie na praktykę wydane przez uczelnię;
 • projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki;
 • wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej;
 • program praktyk;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
2. Termin i miejsce składania dokumentów:
Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, zainteresowana osoba składa komplet dokumentów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach ul. Legnicka 15 lub drogą pocztową na adres  Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach; 59-100 Polkowice; ul. Legnicka 15.

3. Warunki rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich:
 • złożenie wniosku o odbycie praktyki studenckiej wraz z kompletem pozostałych dokumentów z zachowaniem wymaganego terminu;
 • zakres zadań komórki organizacyjnej KPP w Polkowicach powinien pozwalać na zrealizowanie praktyki zgodnie z jej programem;
 • w zależności od aktualnych możliwości komórki organizacyjnej KPP w Polkowicach, termin odbycia praktyki przez studenta może zostać zmieniony;
 • liczba miejsc odbywania praktyk podyktowana jest aktualnymi możliwości organizacyjnymi KPP w Polkowicach, stąd spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę;
 • wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn;
 • wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty wpływu;
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku na odbycie praktyki studenckiej daje podstawę do zawarcia umowy/porozumienia pomiędzy reprezentującym Uczelnią a Komendantem Powiatowym Policji w Polkowicach;
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej przekazywana jest zainteresowanej osobie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Pozostałe informacje:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko dokumenty oraz informacje jawne;
 • po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię;
 • praktyki studenckie realizowane są w KPP w Polkowicach nieodpłatne. KPP w Polkowicach nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w trakcie praktyk, jak również nie ponosi kosztów leczenia studenta.
ZASADY ODBYWANIA STAŻY W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W POLKOWICACH

1. Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie stażu;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
2. Termin i miejsce składania dokumentów:
Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia stażu, zainteresowana osoba składa komplet dokumentów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach ul. Legnicka 15 lub drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach; 59-100 Polkowice; ul. Legnicka 15.
3. Warunki rozpatrywania wniosków o odbycie stażu studenckiego:
 • złożenie wniosku o odbycie stażu wraz z kompletem pozostałych dokumentów z zachowaniem wymaganego terminu;
 • liczba miejsc odbywania stażu podyktowana jest aktualnymi możliwości organizacyjnymi KPP w Polkowicach, stąd spełnienie przez zainteresowanego wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na staż;
 • wniosek o odbycie stażu może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn;
 • wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od daty wpływu;
 • pozytywne rozpatrzenie wniosku na odbycie stażu daje podstawę do wysłania wniosku o zorganizowanie stażu do Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach;
 • informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odbycie stażu przekazywana jest zainteresowanej osobie drogą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Pozostałe informacje:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, osobie odbywającej staż mogą być udostępniane tylko dokumenty oraz informacje jawne;
 • po zakończeniu stażu KPP w Polkowicach wystawia sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Załączniki:
Wzór oświadczenia
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na odbycie stażu